การประชุมชี้แจงกิจกรรม SDU Startup Camp 2019 การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)

20190228_๑๙๐๒๒๘_0002

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและธนาคารออมสิน จัดกิจกรรม SDU Startup Camp 2019 การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) จัดการประชุมชี้แจงกิจกรรมเมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการชุมชี้แจงกิจกรรมข้างต้นกับคณาจารย์ตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนการเรือนและโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เพื่อส่งนักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรม SDU Startup Camp 2019 (Startup Thailand League)

Leave us a Comment