ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษา แก่นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ

สำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษา แก่นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เป็นจำนวน ๕ ทุน ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำวิจัยทางการศึกษาและนำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยมีหัวข้องานวิจัย ได้แก่ การค้นหาแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลการทดสอบ o-net ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษาที่สนใจยื่นเอกสารพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเอง ดังนี้

๑. ใบสมัครขอรับทุน

๒. เค้าโครงงานวิจัย บทที่ ๑-๓ โดยจัดทำเป็นรูปเล่มพร้อมตัวอย่างเครื่องมือ จำนวน ๑๕ เล่ม พร้อมไฟล์ดิจิทัล

๓. หนังสือรับรอง

โดยส่งโดยตรงได้ที่ กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนนโยบายและแผนการศึกษา สํานักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สํานักการศึกษา (ชั้น ๔ อาคาร ๕ ชั้น) ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และขอความกรุณาในการส่งสำเนาเค้าโครงงานวิจัย จำนวน ๑ ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นหลักฐานด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๔-๕๒๘๐-๔

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. ใบสมัคร ประเภทบุคลลทั่วไปใบสมัครประเภทนักศึกษา

2. สำนักงานการศึกษา

3. ใบสมัครประเภทอาจารย์

4. ใบสมัครประเภทนักศึกษา

Blog Attachment

Leave us a Comment