โครงการ Innovative Startup กิจกรรม SDU Startup Camp 2019

20190318_๑๙๐๓๑๘_0132
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและธนาคารออมสิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างนวัตกรรม และเตรียมตัวสู่เวที Startup Thailand League 2019 ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) ในกิจกรรมการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League 2019) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ โดยโครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ธนาคารออมสินเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับการคัดเลือกให้ร่วมกิจกรรมนี้เป็นปีแรก คณะวิทยาการจัดการในฐานะผู้ประสานงานโครงการจึงจัดกิจกรรม SDU Startup Camp 2019 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้มีความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมและเตรียมตัวสู่เวที Startup Thailand League 2019 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการพัฒนา Startup จากทีม true innovation และ ผู้ก่อตั้ง Get Links บริษัท Startup ระดับ Asia ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา โดยมีนักศึกษาจาก 7 คณะ รวม 28 สาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 225 คน

Leave us a Comment