คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2561

20190607_๑๙๐๖๐๗_0002

คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว ประธาน ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น กรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักรจรัส กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในและ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment