ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อขอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งเงินภายนอกของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อขอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนวิจัย อีกทั้งเป็นการทำความเข้าใจและให้ข้อมูลในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์ที่ วช. กำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมกันนี้ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การประชุมแก่บุคลากรในสังกัด ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://forms.gle/EgwqQmYb7MXd8RoZ8 (รับสมัครผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น) ปิดรับสมัครภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ หรือจนกว่าจะเต็ม (รับจำนวนจำกัดเพียง ๑๒๐ คนแรก)

Leave us a Comment