หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2561

20190802_๑๙๐๘๐๒_0002

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศิระ นาคะศิริ ประธานตรวจประเมินภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ รื่นเริง กรรมการตรวจประเมินภายนอก อาจารย์์ศริญา ประเสริฐสุด กรรมการตรวจประเมินภายใน และผู้ช่วยศาสตราจารย์์ิภัทราพร ปุณะตุง เลขานุการตรวจประเมิน เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment