หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2561

IMG_3718

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธุ์ ประธานตรวจประเมินภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม กรรมการตรวจประเมินภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ กรรมการตรวจประเมินภายใน และอาจารย์รตนนภดล สมิตินันทน์ เลขานุการตรวจประเมิน เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 203 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment