ขอเชิญยื่นข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒ กรอบการวิจัย ใน ๓ กลุ่มเรื่อง ได้แก่ กรอบการวิจัย: การพัฒนาเศรษฐกิจ กลุ่มเรื่องพลังงานสีเขียวและกลุ่มเรื่องการคมนาคมขนส่งระบบราง และกรอบการวิจัย: การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม กลุ่มเรื่องกำลังคนในศตวรรษที่ ๒๑ (เอกสารแนบ ๑-๒)

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอให้อาจารย์/นักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอทุนวิจัยฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

๑. อาจารย์/นักวิจัยส่งข้อเสนอทุนวิจัยฯ จำนวน ๑ ชุด พร้อมแผ่น CD (Word และ PDF) จำนวน ๑ แผ่น มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๓-๗)

๒. สถาบันวิจัยและพัฒนาเสนออธิการบดีลงนามในหนังสือรับรองข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ และส่งกลับไปยังอาจารย์/นักวิจัยภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

๓. อาจารย์/นักวิจัยกรอกรายละเอียดและ submit ในระบบ NRMS ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๘)

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๔-๕๒๘๐-๔

Leave us a Comment