สาขาวิชาการตลาดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ”การใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อผลิตสื่อ”

IMG_4915

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 สาขาวิชาการตลาดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ”การใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อผลิตสื่อ”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มทักษะตรงตามหัวข้อที่จัดและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนได้ ในเวลา 09.00-12.00 น.ให้กับชั้นปีที่3 ณ ห้องSelf study สำนักวิทยบริการ และเวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้อง 11308 โดยได้รับเกียรติจากคุณอภิชัย ฤทธิกุลประเสริฐ บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment