สาขาวิชาการตลาด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ”การเพิ่มทักษะถ่ายรูปจากโทรศัพท์มือถือเพื่อผลิตสื่อ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1

IMG_4841

เมื่อวันที่ 10กันยายน 2562 สาขาวิชาการตลาดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ”การเพิ่มทักษะถ่ายรูปจากโทรศัพท์มือถือเพื่อผลิตสื่อ”ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ห้อง 32504 และชั้นปีที่ 4 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้อง 32304 โดยได้รับเกียรติจากคุณพศิน อินทา บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดได้รับความรู้เพิ่มทักษะตรงตามข้ออบรมเชิงปฏิบัติการและสามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนได้

Leave us a Comment