นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์นอกห้องเรียน พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยาม_๑๙๐๙๑๗_0025

การเรียนรู้ในปัจจุบันต้องเน้นบูรณาการการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายนอกห้องเรียน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ จึงจัดโครงการศึกษาดูงานผ่านสื่อวัตถุจากทุนความเป็นไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการระหว่างรายวิชานวัตกรรมการผลิตสื่อจากทุนความเป็นไทยและรายวิชาการเล่าเรื่องและสร้างสรรค์เนื้อหาเข้ากับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมคณาจารย์ในหลักสูตร ประกอบด้วย ผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร ผศ.ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ ผศ.ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท์ ผศ.ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก และ อาจารย์วรภัทร จัตุชัย เข้าชมนิทรรศการ ถอดรหัสไทย จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมสยาม เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ สามารถวิเคราะห์และออกแบบการสื่อสารผ่านสื่อวัตถุจากทุนความเป็นไทย รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์เรื่องเล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Leave us a Comment