กิจกรรมให้ความรู้ศิษย์เก่าและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กร Start up

IMG_5690

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมให้ความรู้ศิษย์เก่าและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ Starup โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากร โดยมีศิษย์เก่าจากหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment