ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๘ “วิจัยแบบบูรณาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม”

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๘ “วิจัยแบบบูรณาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม และ เป็นเวทีสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ
             ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม (Full paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนดของใบสมัครใบตอบรับ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่างๆ และรูปแบบ (template) ในการพิมพ์บทความ ได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวการต์สิริ ปานสวัสดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๕๔๓ ต่อ ๑๐๗๙-๑๐๘๔ หรือ ๐๘๑-๓๕๘-๘๓๘๖

Leave us a Comment