สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อบรมการเรียนรู้ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพเพื่อเข้าสู่วัยทำงานในอนาคต

45299

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรม “การเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21″ โดยได้รับเกียรติจาก คุณณิชาภา หล้าวงษา ผู้บริหารงานขายแผนกวัตถุดิบอาหาร (โรงงานอุตสาหกรรม) บริษัท บรอนสัน แอนด์ จาคอบส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ห้อง 301 ชั้น 3 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment