หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ศึกษาดูงาน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ดูงาน บ.แสนสิริ_๑๙๑๑๒๒_0020

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยคณาจารย์และนักศึกษา ชั้นที่ที่ 2 และ 3 เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์การโดยใช้แนวคิด Agile และการจัดพื้นที่ทำงานแบบ Co-working space รวมถึงการดำเนินธุรกิจของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

 

Leave us a Comment