นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ทีมบัญชีครีเอทีฟ รับรางวัล The Best จากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus

021
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 ใน 56 มหาวิทยาลัย จาก 411 ทีม รับรางวัล The Best จากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus
นักศึกษาหลักสูตรบัญชี “ทีมบัญชีครีเอทีฟ” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับโล่รางวัล จากคุณพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ผ่านมา จากผลงาน การพัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายป้านาง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ 5 ซึ่งผลิตผ้าขาวม้าและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าขาวม้า ผ้านุ่งที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นไทย โดยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ออกแบบ ปักลาย และประยุกต์ทำหมวก และกระเป๋าผ้า เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าขาวม้า โดยการบูรณาการภูมิปัญญา และวิทยาการสมัยใหม่ของสถาบันการศึกษากับภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น ยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด เพื่อเสริมความมั่นคงในอาชีพและรายได้ สร้างมีวินัยทางการเงินและศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้มีความมั่นคง เกิดผลที่ยั่งยืน อีกทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์สร้างสรรค์มรดกศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอาสาประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
« 1 of 2 »

Leave us a Comment