ประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาเตรียมความพร้อมกิจกรรมวันช่อใหม่ ประจำปี 2562

ประชุมฝ่าย 191162_๑๙๑๒๐๔_0020

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม กิจกรรมวันช่อใหม่ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 321

Leave us a Comment