ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ​วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/63 วันที่ 31 มกราคม 2563

20200131_๒๐๐๑๓๑_0031

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธุ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ​วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/63 วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment