ประชุมฝ่ายพัฒนาองค์กร คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 29 มกราคม 2563

20200129_๒๐๐๑๒๙_0004

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมฝ่ายพัฒนาองค์กร คณะวิทยาการจัดการ โดยการชี้แจงแนวทางการทำงานของฝ่ายฯ ทิศทางการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ

Leave us a Comment