ประชุมร่วมหน่วยงานเอกชนกับ The​ TEAM​ Training​ Co., Ltd

20200128_๒๐๐๑๒๘_0020

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก คุณวัชรินทร์ จัตุชัย และคุณสหทัศน์ โชติวงษ์ จากThe TEAM Training Co., Ltd ร่วมประชุมความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของคณะและการสร้างเครือข่ายภายนอก เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ

Leave us a Comment