คณบดีร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย (AUCC)

20200214_๒๐๐๒๑๔_0025

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย (The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC) และ The Asia Joint Conference on Computing: AJCC และมีคณาจารย์ สายสนับสนุนและนักศึกษา ร่วมเป็นคณะทำงาน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment