คณะวิทยาการจัดการประชุมร่วมบริษัทเอกชนเพื่อเปิดตลาดขายสินค้าใน สปป.ลาว

20200213 _1_๒๐๐๒๑๓_0001

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและคณาจารย์ประธานฝ่ายต่างๆ ร่วมประชุมกับ คุณสุทรดา ศรุตานนท์ ตัวแทนห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีชิพกำลังสอง ที่ทำธุรกิจส่งออกสินค้าไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อหารือแนวทางทำธุรกิจ ส่งออกสินค้า เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment