ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดี และ ผศ.ภุชงค์ เมนะสินธุ์ รองคณบดี เข้าพบ รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เพื่อหารือแนวทางการทำผลงานทางวิชาการ

20200217_๒๐๐๒๑๗_0003

ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดี และ ผศ.ภุชงค์ เมนะสินธุ์ รองคณบดี เข้าพบ รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการผลักดันให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และแนวทางการพัฒนาการทำงานวิจัย ณ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.

Leave us a Comment