สรุปภารกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในรอบ 15 วัน (วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563)

สรุปภาระงาน ครังที่ 3-01

Leave us a Comment