การประเมินข้าราชการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 ปี 2563

IMG_6212

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประเมินข้าราชการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 ปี 2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment