คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการพัฒนาคุณภาพวิชาการและกระบวนการจัดการศึกษา ตามแนวทางการบริหารงานวิชาการ ณ ห้องประชุม 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

20200226_๒๐๐๒๒๖_0024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองคณบดีและประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการพัฒนาคุณภาพวิชาการและกระบวนการจัดการศึกษา ตามแนวทางการบริหารงานวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบนโยบายด้านคุณภาพวิชาการและกระบวนการจัดการศึกษา ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบนโยบายแนวทางการบริหารงานวิชาการ และดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบนโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

Leave us a Comment