Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ GSB Innovation Club จัดการประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ครั้งที่ 2/2563) “ประกวด Creative Idea ธุรกิจสร้างสรรค์ทำได้จริง กับ Living Tech”

20200226 _1_๒๐๐๒๒๖_0001

คณะวิทยาการจัดการในนามมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใต้ความร่วมมือกับธนาคารออมสิน ตามบันทึกข้อตกลงด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการ GSB Innovation Club จัดการประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ครั้งที่ 2/2563) “ประกวด Creative Idea ธุรกิจสร้างสรรค์ทำได้จริง กับ Living Tech” โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ดร.ศิริ ชะระอ่ำ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และโปรดติดตามผลการตัดสินทางเพจ Smart Start Idea.sdu

Leave us a Comment