หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ 7 องค์กรใหญ่ระดับประเทศ

20200228_๒๐๐๒๒๘_0013

มื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ 7 องค์กรใหญ่ระดับประเทศ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมี ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พท.ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ และ ผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คณาจารย์และนักศึกษาร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ พิธีลงนาม MOU ได้รับเกียรติจาก 7 องค์กรชั้นนำระดับประเทศ ประกอบด้วย นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางดลยา กมลเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ นายอธิปัตย์ กมลเพ็ชร ผู้กำกับภาพยนตร์ บริษัท อะมีบาฟิล์ม จำกัด นางสุชาดา สหัสกุล กรรมการผู้จัดการ นายอนันต์ สหัสกุล กรรมการบริหาร บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ ประธานมูลนิธิฯ นางสาวกรองทอง มณีสิน รองประธานองค์กรสืบสวนเบาะแสฝ่ายวิชาการฯ อาจารย์ทรงธรรม ทิวสมบูรณ์ รองประธานองค์กรสืบสวนเบาะแสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ มูลนิธิเบาะแส (เพื่อความเป็นธรรมในสังคม) นายโยธิน ตรังคิณีนาถ กรรมการผู้จัดการบริษัทไท-บ้านแจม จำกัด ผลิตรายการ CEO talk ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT2HD และสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz นายฉกาจ ชลายุทธ ประธานกรรมการนวัตกรรมและวิสัยทัศน์ บริษัท เคออส ธีโอรี่ จำกัด ดำเนินงานด้าน Digital Media วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ด้านการสื่อออนไลน์และสื่อเว็บเครือข่ายสังคม (Molek) ณ ณ ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment