คณะวิทยาการจัดการประชุมหารือสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะทำงานฝ่ายพัฒนาองค์กร ประชุมร่วมกับ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ เพื่อประสานความร่วมมือ ระหว่างโฮมเบเกอรี่กับคณะวิทยาการจัดการ ในการต่อยอดธุรกิจและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ณ Home Cafe มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมร่วมโฮมเบเกอรี่-01

Leave us a Comment