คณะวิทยาการจัดการประชุมเพื่อประสานความร่วมมือกับสำนักกิจการพิเศษ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและคณะทำงานฝ่ายพัฒนาองค์กร ประชุมร่วมกับ ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษและทีมงาน เพื่อการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือในการต่อยอดธุรกิจด้านงานบริการ ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมร่วมกิจการพิเศษ-01

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและคณะทำงานฝ่ายพัฒนาองค์กร ประชุมร่วมกับ ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษและทีมงาน เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสำนักกิจการพิเศษกับคณะวิทยาการจัดการ ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือในการต่อยอดธุรกิจด้านงานบริการ อาทิ โรงแรมสวนดุสิตเพลส ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ และด้านสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ ผลิตภัณฑ์ข้าวสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment