สรุปภารกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในรอบ 15 วัน (วันที่ 16 – 29 กุมภาพันธ์ 2563)

สรุปภาระงานครั้งที่ 4- 16-29 ก.พ.63
Blog Attachment

Leave us a Comment