เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ผศ.วรรณรัตน์ ศรีรัตน์ ประธานฝ่ายพัฒนาองค์กร คณะวิทยาการจัดการและทีมงาน ร่วมประชุมกับ ผศ.ดร.พรพัสนนันท์ เดชประสิทธิโชค รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวอกนิษฐ์ เลิศสิริศรีสกุล ผู้จัดการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อร่วมหารือการนำผลงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ที่สามารถนำมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ณ ห้องประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

พัฒนาองค์กรประชุมร่วมสำนักวิจัย01-01

Leave us a Comment