หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประสานความร่วมมือด้านวิชาการวิชาชีพร่วมกับกองงานประชาสัมพันธ์ เพิ่มศักยภาพและความเชี่ยวชาญแบบมืออาชชีพ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมกองงานประชาสัมพันธ์ 13 มีนาคม 2563_200313_0021

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประสานความร่วมมือด้านวิชาการวิชาชีพร่วมกับกองงานประชาสัมพันธ์ เพิ่มศักยภาพและความเชี่ยวชาญแบบมืออาชชีพ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ        มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมมือด้านวิชาการวิชาชีพกับกองงานประชาสัมพันธ์ที่บุคลากรมีศักยภาพและความเชื่ยวชาญ   ทางหลักสูตรฯ ได้เข้าร่วมหารือกับ ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์  ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ โดยมี พท.ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ  ผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณาจารย์เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ

Leave us a Comment