การรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS 63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) ตั้งแต่วันที่ 17-27 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับรอบนี้ จำนวน 7 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า 6.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ สมัครกันเยอะนะครับ ผ่านทาง http://entrance.dusit.ac.th/

Poster PR รอบ 3-01

Leave us a Comment