สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่งมอบ Detachable Face Shield Hat ทางออนไลน์ให้กับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

1

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ไปทั่วโลก มีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากแทบทุกอาชีพ หนึ่งในด่านหน้าที่ต้องรับผู้ป่วยคือบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล และได้ขอความอนุเคราะห์เพื่อมีสิ่งที่ป้องกันได้มากกว่าที่มีอยู่ พท.ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ และ ผศ.ดร.รรินทร วสุนันท์ เป็นผู้แทนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ ส่งมอบ faceshield แบบถอดล้างเช็ดทำความสะอาดได้ ลักษณะเป็นหมวกพร้อมหน้ากากป้องกันละอองจากการไอ จาม แบบถอดได้ Detachable Face Shield Hat ส่งมอบทางออนไลน์และนำส่งทางไปรษณีย์ให้กับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี โดยมีคุณบังอร สัตยวณิช พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก เป็นผู้รับมอบและนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ในส่วนงานอื่น ๆ ภายในโรงพยาบาลต่อไป

Leave us a Comment