สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัยที่มีความสนใจและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการประเมินผล ร่วมส่งข้อเสนอโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) ติดต่อฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ e-mail: evaluation@thaihealth.or.th ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการตามทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ ๑๐ ปี (๒๕๕๕-๒๕๖๔) เข้าเป็นปีที่ ๙ ซี่งใกล้ครบระยะเวลาการดำเนินงานตามเป้าหมายดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการประเมินผลฯ จึงกำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ทิศทาง และเป้าหมาย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอต่อการพัฒนาทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ ๑๐ ปี ข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๔) นั้น

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเชิญอาจารย์/นักวิจัยที่มีความสนใจและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการประเมินผล ร่วมส่งข้อเสนอโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) (ตามเอกสารแนบ) มายังฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ e-mail: evaluation@thaihealth.or.th ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ขอให้ท่านทำบันทึกข้อความแจ้งสถาบันวิจัยและพัฒนาในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๔-๕๒๘๐-๔ หรือ Id line: warin_chom

Leave us a Comment