สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เตรียมวางแผนงานผลิตสื่อสร้างสรรค์นำนักศึกษาเข้าปฏิบัติการแบบมืออาชีพช่วยผู้ประกอบการไทย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ประชุมกับสภาอุต 12 พ.ค.63_200512_0018

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เตรียมวางแผนงานผลิตสื่อสร้างสรรค์นำนักศึกษาเข้าปฏิบัติการแบบมืออาชีพช่วยผู้ประกอบการไทย

สืบเนื่องจากการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ระหว่างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  การประชุมในครั้งนี้ได้วางแผนการขับเคลื่อนงานผลิตสื่อสร้างสรรค์ รวมถึงผลิตรายการร่วมกัน สู่เวทีการแข่งขันระดับชาติโดยนำนักศึกษาเข้าปฏิบัติการแบบมืออาชีพช่วยผู้ประกอบการไทย ผู้เข้าร่วมประชุมทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย  คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์  ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสริมอาหาร คุณชัชมนต์ สมาร์ท  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ในส่วนเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมฯ คุณเบญจมาศ เลขพัฒน์

คุณดลฤดี เฉลิมศักดิ์  คุณชลันลักษณ์ อุบลมณี  คุณพัชรินทร์ ตันติวิริยะวุฒิ  คุณชาริณี ธรรมลักษมี

คุณจตุพล เข็มเพ็ชร  คุณรมณีย์ สงสำเภา  เลขานุการประธานฯ คุณมานนท์  สาน้อย และคุณฐิตาภรณ์  สาน้อย เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการตลาดดิจิตอล  ทางด้านหลักสูตรฯ ประกอบด้วย

พท.ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ  ผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร  อาจารย์ชุษณะ จันทร์อ่อน      ผศ.ดร.รรินทร วสุนันต์  ผศ.ศิริมา คงทัพ และผศ.ดร.สุวลักษณ์ ห่วงเย็น

Leave us a Comment