คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริต” วันที่ 23 มิถุนายน 2563

อบรมธรรมาภิบาล 23.6.63-01-01

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริต” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment