รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมอบรมในหัวข้อ “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และ AUA-QA Criteria” จัดโดย สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 22-23 มิถุนายน 2563

รองโอ๋ อบรมออนไลน์ 22.23.6.63-01

เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธุ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมอบรมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในหัวข้อ “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และ AUA-QA Criteria” ซึ่งจัดโดย สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

Leave us a Comment