คณะกรรมการบริการวิชาการและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาการจัดการ ประชุมวาระพิเศษ วันที่ 26 มิถุนายน 2563

ประชุมฝ่ายพัฒนาองค์กร 26.6.63-01-01

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ผศ.วรรณรัตน์ ศรีรัตน์ ประธาน
คณะกรรมการบริการวิชาการและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน
การประชุมวาระพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนการบริการวิชาการ ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ

Leave us a Comment