การประชุมคณะกรรมการงานบริหารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00-16.30 น. ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการงานบริหารวิชาการ และ ผู้ประสานงานรายวิชาแกนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต​ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน​ ประจำภาคการศึกษาที่​ 1/2563 ​ณ ห้อง 338 อาคาร 3 ชั้น 3

ประชุมวิชาการ 2.7.63-01-01

Leave us a Comment