การประชุมคณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 63 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-14.00 น. ผู้ช่วยาสตราจารย์ ดร.นคเรศ ณ พัทลุง ประธานคณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 63 โดยมีคณะกรรมการ อาจารย์และนักศึกษาร่วมประชุม ณ ห้อง 348 อาคาร 3 ชั้น 4

ประชุมพัฒนานักศึกษา 2.7.63-01-01

Leave us a Comment