ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมทั้งรองคณบดีและบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องสารภีคู่

แสดงความยินดีท่านศิโรจน์ 14.7.63-01

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมทั้งรองคณบดีและบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องสารภีคู่

Leave us a Comment