ประชุมคณะกรรมการงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น.

2020_0.7.20 _1_๒๐๐๗๒๐

ประชุมคณะกรรมการงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ผศ.สุรศักดิ์ แสงเย็น ประธานคณะกรรมการงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมเพื่อ
พิจารณาแผนการดำเนินงาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการจัดทำข้อมูลของส่วนงานฯ ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ

Leave us a Comment