โครงการ Local life Project พัฒนาเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3

IMG_7042

โครงการ Local life Project พัฒนาเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันสู่ชุมชน
ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มอบหมายให้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัทอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (INET) จัดอบรมพัฒนาความรู้ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ โครงการ Local
life Project ในการเรียนรู้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการร้านค้าชุมชนบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3

Leave us a Comment