คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2563

o0d219f71dce106df1ea6abfdae9b4528_56159905_๒๐๐๗๒๔_15

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2563 โดยมี ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธาน ซึ่งมีวาระเกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 63 เสนอบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษา คณะวิทยาการจัดการ และรายงานการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment