การประกวดคลิปวิดิโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือน กันยายน 2563

smart start idea กันยา 25.9.63-01

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือน กันยายน 2563 ในหัวข้อ “ทุนหนึ่งแสนนำเสนอ
แผนธุรกิจพิชิตฝัน” โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสิน ได้แก่ ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ผศ.นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการบัณฑิต ดร.กัญญทอง หรดาล อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน-อาเซียน) และติดตามผลการตัดสินได้ทางเพจ Smart StartIdea.sdu

Leave us a Comment