มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล M-Sci Ambassadors 2020

มอบใบประกาสฯ 13.11.63-01

ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดี ผศ.ดร.ธนากร ปักษา และ ผศ.ภุชงค์ เมนะสินธุ์ รองคณบดี มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล M-Sci Ambassadors 2020 เพื่อเป็นเกียรติประวัติการเป็นนักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาการจัดการ

Leave us a Comment