คณะวิทยาการจัดการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จัดโครงการ “เด็กตื่นไฟ ปี 2” วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

เด็กตื่นไฟปี 2 26.11.63-01

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาการจัดการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนัก กกพ.) จัดโครงการ “เด็กตื่นไฟ ปี 2” ซึ่งเป็นแคมเปญให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดผ่านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ประเภทภาพยนตร์สั้นหรือคลิปไวรัล ภายใต้หัวข้อ“ทางเลือกใหม่ ไฟฟ้าทดแทน” โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีความตระหนักถึงความสำคัญ
ของพลังงานไฟฟ้าทดแทนจากขยะและชีวมวล กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก

Leave us a Comment