กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup การประกวดคลิปวิดีโอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

smart start idea พฤศจิกายน 25.11.63-01
มื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ในหัวข้อ“แผนพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย กระตุ้นรายได้ชุมชน” โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสิน ได้แก่ ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สาระ มีผลกิจ ผศ.ดร.จิรานุช โสภา อาจารย์ประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ผศ.วรรณรัตน์
ศรีรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และ อาจารย์ภัคระวี แหวนเพชร อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการสามารถติดตามผลการตัดสินได้ทางเพจเฟซบุ๊ก Smart Start Idea.sdu

Leave us a Comment